Thông Báo Sửa đổi ngày hết hạn HSMCG DNP

Thông Báo Sửa đổi ngày hết hạn HSMCG DNP

Thông Báo sửa đổi ngày hết hạn HSMCG mua sắm vật tư PE cuộn hạt nhựa PP phục vụ sản xuất Quý IV/2019

Thông Báo Mời Chào Giá Vật Tư Quý IV/2019

Thông Báo Mời Chào Giá Vật Tư Quý IV/2019

Thông Báo Mời Chào Giá Vật Tư Quý IV/2019

Thông Báo Mời Chào Giá Vật Tư Quý III/2029

Thông Báo Mời Chào Giá Vật Tư Quý III/2029

Thông Báo Mời Chào Giá Vật Tư Quý III/2029