Thông Báo Sửa đổi ngày hết hạn HSMCG DNP

Thông Báo Sửa đổi ngày hết hạn HSMCG DNP

Thông Báo sửa đổi ngày hết hạn HSMCG mua sắm vật tư PE cuộn hạt nhựa PP phục vụ sản xuất Quý IV/2019